Privacyverklaring

datum: 08 januari 2023

Dit is de privacyverklaring van Schietsportvereniging Filadelfia, gevestigd te Zuidlaren, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04059167, hierna te noemen: `SSV FILADELFIA`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens en/of die van uw minderjarige kinderen omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@svfiladelfia.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Verwerkingsactiviteit Categorieën Welke gegevens? Doel Grondslag Delen met derden? Bewaartermijn
Ledenadministratie Aspiranten
Leden
Vrijwilligers
Bestuurders
 • Naam en voorletters
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • KNSA-licentienr.
 • Lidmaatschapsnr. SV
 • Verlof (ja/nee)
 • Beoefende disciplines
Verwerking lidmaatschap
Bijhouden competitie en wedstrijden
Verzending informatie
Facturering
Lidmaatschap schietsportvereniging Nee Na beëindiging lidmaatschap: 2 jaar
Introducéregister Introducés
 • Naam en voorletters
 • Woonplaats
 • Soort legitimatie
 • Nummer legitimatie
nzicht in introducés van vereniging Ministeriële Regeling Op verzoek met politie 3 jaar
Presentieregister Aspiranten
Leden
Gastschutters
 • Naam en voorletters
 • Lid (ja/nee)
 • Paraaf
Registratie schietbeurten Ministeriële Regeling Op verzoek met politie 3 jaar
Website Aspiranten
Leden
Vrijwilligers
Bestuurders
 • Naam en voorletters
 • E-mailadres
Beschikbaar stellen informatie en communiceren met leden Statuten en Reglementen schietvereniging Nee Na beëindiging lidmaatschap: 2 jaar
Competitie/Wedstrijd Aspiranten
Leden
Gastschutters
 • Naam en voorletters
 • KNSA-licentienr.
 • Lidmaatschapsnr. SV
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
Uitslagenverwerking competitie en wedstrijden Deelname aan wedstrijden Nee 4 jaar (in verband met competitie-verplichting voortvloeiende uit certificering)
Munitiestaat Aspiranten
Leden
 • Naam en voorletters
 • Paraaf
 • Verlof (ja/nee)
Inzicht in verstrekking munitie aan leden en aspiranten Ministeriële Regeling Nee 3 jaar
Uitleenregister verenigingswapens Leden
 • Naam en voorletters
 • Adres
 • Verlofnummer
Inzichtelijk maken aan wie verenigingswapens zijn uitgeleend Ministeriële Regeling Nee 3 jaar
Wapenuitgiftestaat Leden
 • Naam en voorletters
 • Handtekening
 • Paraaf
Inzicht in uitgifte verenigingswapens Ministeriële Regeling Nee 3 jaar

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt SSV Filadelfia uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die SSV Filadelfia met u heeft, tenzij SSV Filadelfia wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht SSV Filadelfia te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij SSV Filadelfia op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal SSV Filadelfia deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van SSV Filadelfia hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

SSV Filadelfia treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van SSV Filadelfia. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. SSV Filadelfia raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

SSV Filadelfia past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. SSV Filadelfia raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal SSV Filadelfia er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of SSV Filadelfia wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        René Boes
E-mail:                              secretaris@svfiladelfia.nl
Telefoonnummer:          06 21275008

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Documenten

SSV Filadelfia werkt volgens de KNSA modellen.