Wetsvoorstel screening verloven

Bron: KNSA Nieuwsbrief Verenigingen, Leusden 28 november 2014

De KNSA heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel van de Minister van Veiligheid en Justitie in verband met “de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit”, aldus het ministerie. De aangekondigde maatregelen zijn op zichzelf niet nieuw. Zij zijn een uitvloeisel van de maatregelen die de minister aankondigde in zijn brief van 26 september 2012 aan de Tweede Kamer. In die brief werd nog melding gemaakt van de zogenaamde “Finse computertest” als onderdeel van de screening voor de aanvraag van een vuurwapenverlof. Experts in Nederland hebben geoordeeld dat dit Finse instrument voor Nederland onvoldoende is en daarom is door het ministerie aan het Trimbosinstituut de opdracht gegeven om een nieuwe test te ontwikkelen. De KNSA heeft op dit moment geen oordeel omtrent deze test; de inhoud daarvan is nog niet bekend. Het is goed dat de minister ook een koppeling met de Wet BOPZ aankondigt, zodat aan diegenen waarbij een gedwongen opname in een psychiatrische inrichting heeft plaatsgevonden, het vuurwapenverlof niet wordt verleend, dan wel dit wordt ingetrokken.

De KNSA vindt de maatregel dat de huidige verlofhouders alsnog de verzwaarde procedure c.q. screening moeten doorlopen niet nodig. Huidige verlofhouders zijn al jarenlang onderworpen aan een streng regime van monitoring en jaarlijkse controles, zodat een extra procedure niet nodig is en uitsluitend voor nieuwe gevallen zou moeten plaatsvinden, aldus de KNSA.