Wetsvoorstel screening vuurwapenverloven

Bron: KNSA Nieuwsbrief Verenigingen, Leusden 28 november 2014

 

De KNSA heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel van de Minister van Veiligheid en Justitie in verband met “de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit”, aldus het ministerie. De aangekondigde maatregelen zijn op zichzelf niet nieuw. Zij zijn een uitvloeisel van de maatregelen die de minister aankondigde in zijn brief van 26 september 2012 aan de Tweede Kamer. In die brief werd nog melding gemaakt van de zogenaamde “Finse computertest” als onderdeel van de screening voor de aanvraag van een vuurwapenverlof. Experts in Nederland hebben geoordeeld dat dit Finse instrument voor Nederland onvoldoende is en daarom is door het ministerie aan het Trimbosinstituut de opdracht gegeven om een nieuwe test te ontwikkelen. De KNSA heeft op dit moment geen oordeel omtrent deze test; de inhoud daarvan is nog niet bekend. Het is goed dat de minister ook een koppeling met de Wet BOPZ aankondigt, zodat aan diegenen waarbij een gedwongen opname in een psychiatrische inrichting heeft plaatsgevonden, het vuurwapenverlof niet wordt verleend, dan wel dit wordt ingetrokken.

De KNSA vindt de maatregel dat de huidige verlofhouders alsnog de verzwaarde procedure c.q. screening moeten doorlopen niet nodig. Huidige verlofhouders zijn al jarenlang onderworpen aan een streng regime van monitoring en jaarlijkse controles, zodat een extra procedure niet nodig is en uitsluitend voor nieuwe gevallen zou moeten plaatsvinden, aldus de KNSA.

Basiscertificering vóór 1 januari 2015

KNSA Verenigingen Nieuwsbrief, Leusden 28 november 2014

Op dit moment, eind november 2014, zijn bijna 500 bij de KNSA aangesloten verenigingen gecertificeerd. Dat betekent dat tussen de 100 en 150 verenigingen die gebruik maken van vuurwapens nog steeds niet zijn gecertificeerd, overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie.

Na 1 januari 2015 is de overgangsperiode voor KNSA-verenigingen afgelopen en geldt ook voor die verenigingen dat zij voor het aanvragen en verlengen van hun verenigingsverloven door de KNSA moeten zijn gecertificeerd. Voor individuele sportschutters geldt dat zij vanaf dan voor een privéverlof – zowel voor het aanvragen als het verlengen daarvan – moeten aantonen lid te zijn van een door de KNSA gecertificeerde vereniging. Op de KNSA-website is een overzicht gepubliceerd van alle verenigingen die zijn gecertificeerd, met alle daarvoor relevante gegevens.

SSV Filadelfia door NOC*NSF erkent als VSF vereniging

Door de nationale sportkoepel NOC*NSF is in samenwerking met het Ministerie van VWS het programma "Naar een veiliger sportklimaat" opgezet. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF, en heeft de steun van het Ministerie van VWS.

Het doel van het programma is de sportbeoefening in Nederland veiliger te maken door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken. De KNSA participeert in het project Veilig Sportklimaat (VSK) met de (basis)certificering voor schietsportverenigingen, de opleiding voor verenigingsbestuurders en het KNSA-meldpunt.

In overleg met het projectmanagement van VSK is besloten om SSV Filadelfia een zogenaamde VSK-Vereniging te noemen. SSV Filadelfia was al door de KNSA gecertificeerd met zowel het basiscertificaat als ook het prestigieuze Krooncertificaat "Eén Kroon", daarnaast hebben vijf commissie- en bestuursleden van SSV Filadelfia (Nienke, Robert, Henk, Michael en René) de opleiding Verenigingsbestuurder gevolgd. SSV Filadelfia zal door VSK worden geregistreerd op een speciaal daarvoor bestemde website die inzichtelijk is voor NOC*NSF en ministerie van VWS. Ruim 100 schietsportverenigingen voldoen inmiddels aan die criteria en derhalve zullen deze op die website worden vermeld. Die vermelding behelst uitsluitend de naam van de vereniging, de KNSA-verenigingscode en de plaatsnaam en provincie (dus geen persoonsgegevens).

Het bestuur van SSV Filadelfia is zeer content met deze eervolle erkenning.

Zwaardere Screening Verlofhouders

DEN HAAG, 25 november 2014

Bron: De Telegraaf
Liefhebbers van vuurwapens die een vergunning aanvragen, krijgen een zwaardere screening. Aanvragers moeten onder meer verplicht meewerken aan een onderzoek naar hun psychische gezondheid. Dat staat in het wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). De wet moet voorkomen dat mensen die daar niet geschikt voor zijn toch wapens in handen krijgen.

De maatregelen komen voort uit het debat over het schietdrama in Alphen aan den Rijn in 2011. Schutter Tristan van der Vlis had ondanks zijn psychische problemen een wapenvergunning en schoot zes mensen dood. Speciale test Het Trimbosinstituut heeft voor het onderzoek naar de psychische gesteldheid van de aanvragers een speciale test ontwikkeld. Volgens het wetsvoorstel moet de aanvrager ook drie referenten opgeven, zijn
of haar verzoek altijd persoonlijk indienen en zelf aanwezig zijn bij de controle van opslagmogelijkheden voor vuurwapens; thuis of in zijn of haar bedrijf. Daarna beslist de korpschef of iemand geschikt is en een wapenvergunning krijgt. Ook mensen die al een vergunning hebben, worden beter in de gaten gehouden. Zo krijgt de korpschef een melding als blijkt dat iemand met een wapenvergunning gedwongen is opgenomen met psychische problemen. Dat
gebeurt op grond van opnames onder de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Het maakt het voor de politie mogelijk om wapens en munitie weg te halen. Verder moet iedereen die al wapens heeft de gehele, zwaardere screening doorlopen als de wet is ingegaan.

Schietbaan geopend op Pakjesavond

Zoals ook in de baanplanner te zien is, zullen de schietbanen op pakjesavond gewoon geopend zijn voor de wekelijkse schietoefeningen.

Pagina 6 van 16